تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ | 1:13 | نویسنده : mohammad alipour

فصل هشتم سال سوم تجربی با ژنتیک آشنا می شویم  چگونه می توان مسائل آنر حل نمود

ابتدا باید شناختی نسبت به چند مفهوم داشته باشیم

ژن قسمتی از DNA  است که پروتئین یا آنزیم را بوجود می آورد هر ژن از دو آلل تشکیل شده است ای ن دو آلل می توانند با هم رابطه غالب و مغلوبی داشته باشند (قوانین مندل )

آلل غالب با حرف بزرگA وآلل مغلوب را با حرف کوچکa نمایش می دهند

اگر دو آلل مانند هم باشند ژن خالص (هموزیگوس ) AA یا aa

اگر دو آلل مانند هم نباشند ناخالص (هترو زیگوس ) Aa

به نوع آلل ها ژنوتیپ می گویند مانند AA,aa, Aa

به حالت ظاهری فنوتیپ می گویند مانند قهوه ای بودن رنگ چشم  یا ارغوانی بودن رنگ گلبرگ

آلل غالب همیشه خود را ظاهر می کند اگر A را ارغوانی بودن رنگ گلبرگ نخود فرنگی در نظر بگیرم AA,Aa هر دو ارغوانی و aa رنگ سفید می باشد( جدول روبرو را باید حفظ کرد)

 

رنگ گلبرگ

رنگ دانه

شکل دانه

رنگ غلاف

شکل غلاف

وضعیت گل

پایه

غالب

ارغوانی

زرد

صاف

سبز

صاف

جانبی

بلند

مغلوب

سفید

سبز

چروکیده

زرد

چروکیده

انتهایی

کوتاه

 

اولین افرادی که در آزمایش مد نظر می گیریم والدین P اولین زاده ها نسل اول F1 و دومین زادهها F2 می گویند

به دو روش می توان ژنوتیپ و فنوتیپ زاده ها را بدست آورد

1 به کمک پانت که بسیار طولانی و وقت گیر است در تست زنی نمی توان از این روش استفاده نمود

2 به کمک قوانین احتمالات

پانت

برای حل پانت ابتدا باید تعداد گامت ها را بدست آورد

تعداد ژنهای ناخالص2=تعداد گامت ها              

تعداد گامتها برابر است با 2 به توان ژنهای هتروزیگوس(ناخالص)

AaBbDd سه ژن ناخالص دارد 2 بتوان 3 می شود 8 نوع گامت

AaBBDd دو ژن ناخالص دارد 4 نوع گامت بوجود می آورد

برای بدست آوردن گامتها کافی است از هر ژن یک گامت را انتخاب نمود مانند

AaBb دارای دو ژن است از Aa یکی و از Bb یکی را انتخاب می کنیم گامتها عبارتند از

AB,Ab,ab,aB که در یک سمت جدول گامتهای پدر و در سمت دیگر گامتهای مادر را می نویسیم

ab

aB

Ab

AB

 

 

AaBB

 

 

AB

 

 

AAbb

 

Ab

 

 

 

 

aB

aabb

 

 

AaBb

ab

پیشنهاد می دهند برای تست زنی از روش زیر عمل شود

اگر دو فرد ناخالص آمیزش یابند 4/3 غالب و 4/1 مغلوب می باشند

اگر یک خالص غالب با یک مغلوب آمیزش یابد همه نا خالص می شوند

اگر یک خالص غالب با یک ناخالص آمیزش یابد همه غالب می شوند ددد.bmp

تذکر:

اگر دو والد متفاوت با یکدیگر آمیزش یابند و فرزند فنوتیپ یکی از والدین را نشان دهد از قوانین مندل تبعیت کرده 4/3 غالب و 4/1 مغلوب

ولی اگر دو والد متفاوت فرزندی با فنوتیپ جدید بوجود آورند احتمال فنوتیپ والدین 4/1 و احتمال فنوتیپ جدید 4/2 می شود

مثال از خود لقاحی نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی دانه زرد غلاف سبز ناخالص

احتمال نخود فرنگی گلبرگ سفید دانه زرد غلاف زرد چقدر است؟

با توجه به جدول بالا غالب4/3و مغلوب 4/1 = گلبرگ سفید4/1دانه زرد4/3وغلف زرد 4/1

4/1× 4/3× 4/1 = 64/3

از آمیزش پروانه با شاخک بلند وبال توپ توپی  با یک پروانه با شاخک کوتاه و بال مخطط

پروانه ای با شاخک بلند و بال مخطط توپ توپی

الف) احتمال تولد پروانه نر با شاخک کوتاه و بال مخطط چقدر است؟

ب ) احتمال پروانه ماده با شاخک بلند و بال توپ توپی مخطط چقدر است؟

روش حل :

ابتدا صفات جدا نموده          شاخک بلند ×  شاخک کوتاه = شاخک بلند(صفت مربوط به یکی از والدین است)

نتیجه از قوانین مندل تبعیت کرده 4/3 بلند و 4/1 کوتاه

          بال مخطط × بال توپ توپی = بال مخطط توپ توپی

از قوانین مندل تبعیت نمی کند 4/1 مخطط و 4/2 مخطط توپ توپی (صفت جدید) و 4/1 بال توپ توپی

الف ) 2/1× 4/1× 4/1=32/1     ب) 2/1× 4/3× 4/2= 32/6     احتمال نر و ماده بودن هر کدام 2/1